STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)

RITS® = Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress®

Dette studiet er delt inn i 3 deler/emner:

 • Grunnleggende del (Trinn/Steg 1 - 4)
 • Videregående del (Trinn/Steg 5 og 6)
 • Avansert del (Trinn/Steg 7 og 8)
print
Publisert mandag 5. januar 2015
STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)

Viktig info:

Arrangering av hvert enkelt kurs forutsetter et nødvendig antall deltagere og at tilgjengelige undervisningsressurser foreligger.
Studiet er åpent for alle interesserte.


Man kan på samme måte delta på Videregående del uten at man må gå videre på Avansert del. Man kan også delta på Avansert del på samme måte, uten å forholde seg til høgskolen.

Ønsker man etter Trinn/Steg 8 å søke godkjenning som Psykotraumatolog RITS®, så må man skrive og bestå en hovedoppgave med karakteren A, B eller C. Deretter går man opp til muntlig eksamen over 1-2 dager. Søkeren må betale en egen eksamensavgift for muntlig eksamen.

Dette tilbudet er akademisk rettet.

RITS® benytter og kognitiv og emosjonell tilnærming.

Utdanningen går på faste steder i Norge og Danmark. 

GRUNNLEGGENDE NIVÅ

Trinn/Steg 1 - 3 dager

Trinn/Steg 2 - 2 dager

Trinn/Steg 1 og 2 henger sammen i tid (5 dager)

Trinn/Steg 3 - 2 dager

Trinn/Steg 4 - 3 dager

Trinn 3 og 4 henger sammen i tid (5 dager)

VIDEREGÅENDE NIVÅ

Trinn/Steg 5 - 5 dager

Trinn/Steg 6 - 5 dager

EKSAMENSNIVÅ

Trinn/Steg 7 - 5 dager

Trinn/Steg 8 - 5 dager

Trinn/Steg 1: Innføring i psykotraumatologi RITS®

Sentrale tema

- Hva er psykisk stress- og krisereaksjoner?
- Hva er overdeterminerte reaksjoner?
- Hva er prinsippene for bearbeidelse av stress- og krisereaksjoner
- Normalitet og avvik i fasene ved krisereaksjoner
- Ulike former for bearbeidelse
- Ulike reaksjoner preget av skyldfølelse, angst og depresjon
- Organisering av psykisk stress- og krisearbeid
- Media, stressor og sosial støtte
- Sorgreaksjoner ved normal og komplisert sorg
- Sorgreaksjonens innhold
- Bearbeidelse av sorg
- Personlighet og kontekst
- Kriterier ved vurdering

Metoder

- Forelesninger i seminarform (dvs. god anledning til å stille spørsmål)
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Enklere caseanalyse
- Gruppearbeid med veiledning

Varighet og tid

Kurset går over 3 dager.

Dag 1: 0900 – 1800
Dag 2: 0900 – 1800
Dag 3: 0900 – 1700

26 timer

Foreleser

Professor dr.med. Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/Steg 2: Teori og øving i metoden psykotraumatologi RITS® Bearbeidelse av enkeltperson

Sentrale tema

- Fordypning i hovedprinsippene for psykotraumatologi
- Gjennomgåelse av prinsipper for bearbeidende samtaler
- Fordypning i kriselære
- Narsissistiske innslag ved sterke reaksjoner

Metoder

- Forlesninger i seminarform
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Praktiske øvelser i intervjuteknikken
- Gruppearbeid med veiledning

Varighet og tid

Kurset går over 2 dager.

Dag 1: 0900 – 1930
Dag 2: 0900 – 1545

16 timer

Foreleser

Professor dr.med. Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 3: Teori og øvingskurs i Psykotraumatologi RITS® Tilleggsteknikker - Enkeltperson

Sentrale tema

- Arbeid med episodiske minner og fantasidimensjonen
- Identifisering av analoger
- Arbeidet med kognitive aspekter av krisereaksjoner
- Trening i å identifisere analoger (tidligere traumatiske hendelser)
- Kognitive eksponeringsteknikker
- Avspenningsteknikker
- Vanskelige tilfeller

Metoder

- Forelesninger i seminarform
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Øvingsprogram for ferdighetstrening
- Praktiske øvelser i intervjuteknikk
- Gruppearbeid med veiledning

Varighet og tid

Kurset går over 2 dager.

Dag 1: 0900 – 1930
Dag 2: 0900 – 1500

16 timer

Foreleser

Professor dr.med. Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 4: Teori og øvingskurs for arbeid i grupper Gruppedebriefing RITS®

Sentrale tema

- Innføring i gruppedynamikk; teori og praksis
- Grunnprinsipper for bearbeidelse i gruppe
- Hvordan anvende psykotraumatologiske  prinsipper i grupper

Metoder

- Forelesninger i seminarform
- Praktiske forberedelser til gjennomføring av en gruppedebriefing
- Gruppeopplevelse som grunnlag for praktisk trening
- Praktisk trening i gruppedebriefing
- Feedback, veiledning og gruppeevalueringer (eksponeringsgruppen og
   debriefinggruppen)

Varighet og tid

3 dager

Dag 1: 0900 - 2000
Dag 2: 0900 - 1915
Dag 3: 0900 - 1230

26 timer

Foreleser

Professor dr.med. Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 5: Klinisk samtaleteknikk

Sentrale tema

- Bruk av metoden Psykotraumatologi RITS® i arbeide med enkeltpersoner
- Samtaleteknikk, utvikling av narrativer i bearbeidende retning
- Kartlegging og bearbeidelse av traumatisk stress

Metoder

- Forelesninger i seminarform
- Fordypet samtaletrening: opplevelser, følelser, fantasier og
  kognitive dimensjoner
- Veiledning av egne kasus ut fra fremlegg
- Trening i case analyse, særlig med utgangspunkt i RRM (rollerelasjonsmodeller)

Varighet og tid

Kurset går over 5 dager.

Dag 1: 0900 - 1800
Dag 2: 0900 - 1800
Dag 3: 0900 - 1700
Dag 4: 0900 - 1700
Dag 5: 0900 - 1500

42 timer

Foreleser

Professor dr. med. Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 6: Gruppedynamikk

Sentrale tema

- Generelle prinsipper for bearbeidelse gjennom gruppedynamikk
- Etablering av gruppestruktur
- Forutsetninger for utvikling av bearbeidende grupper
- Anvendelse av metoden Psykotraumatologi RITS®- i arbeide med grupper

Metoder

- Forelesninger i seminarform
- Egenerfaringer og refleksjon med arbeid med grupper; bevisstgjørende
  øvelser som belyser ulike teoretisk emner
- Ferdighetstrening i gruppeledelse og gruppedynamiske arbeidsutfordringer
- Veiledning av egne kasus ut fra fremlegg
- Veiledningsgrupper

Varighet og tid

Kurset går over 5 dager.

Dag 1: 0900 - 1800
Dag 2: 0900 - 1800
Dag 3: 0900 - 1700
Dag 4: 0900 - 1700
Dag 5: 0900 - 1500

42 timer

Foreleser

Professor dr.med Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 7: Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS®

Sentrale tema

- Ytterligere fordypning i samtaleteknikk, case analyse og teoriforankring
- Læring gjennom fordypelse i egne og andres case
- Juridiske, etiske og profesjonelle aspekter av arbeidet med stress og kriser, samt med anvendelsen av Psykotraumatologi RITS® -prinsipper.
- Case analyse

Metode

- Forelesninger i seminarform
- Studentene skal demonstrere alle sider av sin Psykotraumatologi RITS® -
   kompetanse under veiledning og feedback
- Øvelser som prøver studentens ferdigheter til å gjennomføre samtaler og
   case analyser
- Integrering av teori og praksis gjennom egenaktivitet,
   selvrefleksjon,veiledning og feedback

Varighet og tid

Kurset går over 5 dager.

Dag 1: 0900 - 1800
Dag 2: 0900 - 1800
Dag 3: 0900 - 1700
Dag 4: 0900 - 1700
Dag 5: 0900 - 1500

42 timer

Foreleser

Professor dr.med Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Trinn/steg 8: Fordypning i metoden
Psykotraumatologi RITS® 

Sentrale tema

- Psykotraumatologi som eget fagfelt
- Psykotraumatologi RITS® som selvstendig emosjonell og kognitiv
   bearbeidelsesteknikk
- Case analyse

Metode

 Forelesninger i seminarform
- Studentdemonstrasjoner av evne til å gjennomføre Psykotraumatologi RITS® - samtaler og case analyser, samt forankre sin forståelse i teori, forskning og
   etablert praksis.
- Fordypningsoppgave

Varighet og tid

Kurset går over 5 dager.

Dag 1: 0900 - 1800
Dag 2: 0900 - 1800
Dag 3: 0900 - 1700
Dag 4: 0900 - 1700
Dag 5: 0900 - 1500

42 timer

Foreleser

Professor dr.med Are Holen, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri

Studieplan
Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse - Psykotraumatologi RITS®

Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse 

1. Innledning

1.1 Bakgrunn for studiet

SOSCON -Institutt for krisehåndtering, ble etablert i 1986.

Klinisk forskning har vist at mennesker som får hjelp til psykisk stress- og krisebearbeidelse gjennomgår en raskere rehabilitering/ attføring og pådrar seg færre komplikasjoner. Det er derfor sterke grunner til at denne delen av traumebehandlingen vies økt oppmerksomhet.

Faglig ansvarlig for kompetanseutviklingen innenfor psykisk stress- og krisebearbeidelse har helt fra starten vært psykolog og lege, spesialist i psykiatri, professor dr. med. Are Holen.

Are Holen er professor i medisinske atferdsfag ved Det medisinske fakultetet, NTNU, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri. Han var tilknyttet Kontor for katastrofepsykiatri (Universitetet i
Oslo/Forsvarets Overkommando) fra 1980. I tiden 1984-91 var han universitetslektor ved Psykiatrisk Institutt (UiO). I to år fra 1991 var han Research Scientist ved Langley Porter Psychiatric Institute (University of California SF). 1993-2002 var han førsteamanuensis i medisinske adferdsfag ved Det medisinske fakultet ved NTNU. 1999-2000 var han gjesteprofessor ved Stanford University i California. Fra 2002-2005 var han instituttleder ved Institutt for nevromedisin, deretter var han Prodekan ved Det medisinske fakultet på NTNU fra 2005-2009. Han har hatt flere oppdrag både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse ved store ulykker og katastrofer. Han har en bred
vitenskapelig produksjon som bl a stressforsker.

Are Holen leder fagrådet for SOSCON -Institutt for krisehåndtering. Are Holen er ansvarlig for kompetanseutviklingen som har ført frem til en beskrevet vitenskapsbasert metodikk for psykisk stress- og krisebearbeidelse. Metoden har fått betegnelsen Psykotraumatologi RITS® og er registrert med vitenskapelig opphavsrett ved et internasjonalt register i Sveits. Psykotraumatologi er etter hvert blitt den internasjonale betegnelsen på fagfeltet, og det er således viktig for SOSCON å holde på denne.

Fra SOSCON startet med kompetanseutvkling og undervisning for over 20 år siden, har bl.a. innsikt og kunnskap om feltet utviklet seg fra et 2 dagers kurs i Emosjonell debriefing til en utdanning i stress- og krisebearbeidelse (psykotraumatologi) på inntil 8 kurs fordelt på 3 nivåer (grunnleggende-, videregående- og avansert nivå).

PSYKOTRAUMATOLOGI etter RITS® -Metoden

Psykotraumatologi RITS® bearbeider psykisk stress- og kriser etter sterke hendelser. Metoden benytter kognitiv og emosjonell tilnærming; den omfatter bearbeidelse av dysfunksjonelle tanker og følelser, rommer innslag fra avspenning, selvpsykologisk og narrativ tilnærming. En RITS-samtale tar utgangspunkt i episodiske minner, tanker og fantasier fra den traumatiske hendelsen, arbeider med indre og ytre rekonstruksjons av den traumatiske situasjon for å oppnå en restrukturering av hendelsens innflytelse på opplevelse, tanke og handling i hverdagen. Målet er å fremme tilpasning og bygge ned belastende rester fra hendelsen.  

RITS® inngår i den psykososiale oppfølging etter sterke hendelser. Flere samtaler er ofte nødvendig, men antallet begrenser seg til maksimalt seks ganger.

RITS® vektlegger følgende:

Fakta

 

 • Episodiske minner
 • Sterke sanseinntrykk
 • Dysfunksjonelle tanker
 • Følelser
 • Fantasier (bildetenkning)
 • Selvpsykologiske aspekter
 • Innflytelsen fra eventuelle andre, tidligere stressorer (parallelle og analoge) 
 • Manifestasjoner i hverdagen
 • Integrasjon av ytre og indre elementer som har sammenheng med den hjelpsøkendes øvrige liv, erfaringer og person.

Det finnes ikke tilsvarende utdanning i Norden, verken i profesjonsutdanningene eller i etter- og videreutdanningene.

I Norden anvendes daglig prinsippene for Psykotraumatologi RITS® i bedrifter, offentlige etater, sykehus, bedriftshelsetjenester, forsvar, nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner, krisesentre, ambulanse-, brann- og redningstjeneste, primærhelsetjeneste, kommuner, stat, post, bank, universitet og høgskoler, oljeindustri/offshore, flyselskaper, kirken, kriminalomsorg, sjøredning, og politi med flere.

Ord som Defusing og Debriefing sier ingenting om faglig innhold, det er kun ord. RITS er en metode for emosjonell bearbeidelse, med kognitive elementer og mye mer.

Studiet inneholder kognitive elementer og mye mer. RITS er ment som del av psykososial oppfølging i tid etter en hendelse. Flere samtaler over tid er ofte nødvendig.

1.2 Særtrekk ved studiet

Kurs i de ulike emnene gjennomføres først og fremst i Norge og Sverige. Som en samlet helhet, utgjør de tre emnene en kompetansegivende utdanning. Studenten må da ha tatt alle delkurs, fått godkjent sine studieoppgaver og bestått nødvendige eksamener.


2. Mål for studiet

Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse, har til hensikt å gi deltakeren innføring i teori og praksis som kan kvalifisere vedkommende til selvstendig å håndtere oppgaver som vanligvis inngår i det psykotraumatologiske arbeidsfelt.

Gjennom utdannelsen får studenten:

· Innsikt i relevant teori, og forskning
· Trening og veiledning i praktiske ferdigheter i arbeid med individ og gruppe
· Trening i case analyse for individ og gruppe
· Innføring i hvordan organisere psykososial bistand ved ulykker, kriser   og katastrofer
· Innføring i etiske og juridiske aspekter ved krise og katastrofearbeid
· Kompetanse i omfang og begrensinger av metoden Psykotraumatologi RITS®   

Leger og psykologer (inkl. psykoterapeuter) kan i tillegg nyttiggjøre seg prinsippene for metoden Psykotraumatologi RITS®  i kriseterapi som et supplement til  annen psykoterapeutisk tilnærming.

3. Målgruppe

Alle som ut fra sine yrker kan komme i kontakt med mennesker i krise-, ulykker eller katastrofesituasjoner - både i og utenfor helsevesenet.


4. Kompetanse
  

Studiet vil gi studentene kunnskaper innenfor temaet stress- og krisebearbeidelse (psykotraumatologi). Denne kunnskapen vil gi studentene ferdigheter til å arbeide med mennesker som er rammet av posttraumatiske kriser (slik som trusler, ran, voldtekt, gisselsituasjoner, ulykker, katastrofer og yrkespåført stress) og ferdigheter i bruk av metoden Psykotraumatologi RITS® 
Gjennom trening med case som ledsages av veiledning, feedback, egenrefleksjon og felles drøftinger får den enkelte en egenutvikling som blir en personlig kompetanse.

5. Informasjonskompetanse

Undervisning og veiledning om informasjonskompetanse kommer inn som tema i forelesningene for å oppfordre studentene til aktivt å søke ny informasjon og delta i diskusjoner.

Det legges vekt på at den enkelte søker etter informasjon innen de temaer som gjelder studieoppgavene og at studentene selvstendig kan vurdere informasjonen og informasjonskildene og ta stilling til informasjonens kvalitet før den anvendes.

6. Studiets innhold, oppbygging og organisering

6.1 Innhold

Hovedemne: Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Innholdet i utdanningen er organisert i 3 delemner:
 
Emne 1, Grunnleggende nivå, 20 studiepoeng:
Innføring i prinsippene for psykotraumatologi, allmen kriselære og forutsetninger for bearbeidelse av traumatisk stress

Emne 1 er Trinn/Steg 1 - 4

Emne 2, Videregående nivå, 20 studiepoeng:
Fordypning i klinisk samtaleteknikk og gruppedynamikk ved bearbeidelse av traumatisk stress.

Emne 2 er Trinn/Steg 5 - 6

Emne 3, Avansert nivå, 20 studiepoeng:
Utvidet fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS®  med siktepunkt og nå høyere kompetanseutvikling for selvstendig utøvelse.

Emne 3 er Trinn/Steg 7 - 8

8.2 Oppbygging og organisering
Det er lagt vekt på at studiet har en klar progresjon som forutsetter at hvert emne tas i den rekkefølgen som er skissert. Det enkelte emne kan gjennomføres og avsluttes separat. 
Hvert emne er organisert med samlinger/ kurs som bygger på hverandre slik at det blir en stigende progresjon i utdanningen.  I tillegg til gjennomføring av kurs arbeider studentene med studieoppgaver underveis og en fordypningsoppgave til slutt. Fordypningsoppgaven som representerer det avsluttende eksamensarbeid. Det skal omfatte beskrivelse og analyse av tre case. Casene som benyttes, kan være fra emne 2 eller 3

EMNE 1: GRUNNLEGGEN DE PSYKISK STRESS- OG KRISEBEARBEIDELSE.
Grunnleggende nivå 4 samlinger (kurs), 84 timer over 10 dager

Individuell hjemmeeksamen over 3 uker som vurderes til bestått/ikke bestått.
20 studiepoeng.

EMNE 2: FORDYPNING I KLINISK SAMTALETEKNIKK OG GRUPPEDYNAMIKK VED BEARBEIDELSE AV TRAUMATISK STRESS.
Videregående nivå 2 samlinger (kurs), 84 timer over 10 dager.

Individuell fremleggelse av to case som vurderes til bestått/ikke bestått. Ett case på trinn 5 og ett case på trinn 6.

Deltageren må ta med skisse av sitt case til samlingen.


EMNE 3: PROFESJONSNIVÅ I PSYKISK- STRESS OG KRISEBEARBEIDELSE.
Avansert nivå 2 samlinger (kurs), 84 timer over 10 dager.

Individuell fremleggelse av to case som vurderes til bestått/ikke bestått. Ett case på trinn 7 og ett case på trinn 8.

Deltageren må ta med skisse av sitt case til samlingen.

Deltageren må gjennomføre to RITS intervju. Ett intervju på trinn 7 og ett intervju på trinn 8. Minimum ett intervju må få bedømmelsen: Godkjent. 

Individuell skriftlig forpyningsoppgave etter trinn 8 med gradert karakter.

Det gis karakter.

9. Internasjonalisering

Emne 1 – 3 kan også gjennomføres utenfor Norge. Det er særlig stor interesse for videreutdanningen i Sverige.

10. Undervisnings- og læringsformer

Psykotraumatologi RITS® som metode skiller seg vesentlig fra andre kjente tilnærminger til psykisk stress- og krisebearbeidelse. Metoden har en narrativ tilnærming, tar utgangspunkt i episodiske minner, arbeider med emosjoner, fantasier og selvpsykologiske dimensjoner aktualisert av traumet. Videre arbeider man med manifestasjoner i hverdagen, analoge og parallelle stressorer for til slutt å integrere de ubearbeidede delene inn i en helhet som bidrar til at problemene kan dempes eller overvinnes.

Psykotraumatologi RITS®-metoden vektlegger følgende:

 • Fakta
 • Episodiske minner og sterke sanseinntrykk
 • Følelser
 • Fantasier (bildetenkning)
 • Selvet
 • Parallelle stressorer (andre stressorer i livet på samme tid) 
 • Analoge stressorer (tidligere stressorer som kan minne tilsvarende opplevelser)
 • Manifestasjoner i hverdagen
 • Integrasjon – ytre og indre elementer ved reaksjonene på stressorer settes i sammenheng med den hjelpsøkendes øvrige liv, erfaringer og person.
 • Det finnes ingen tilsvarende utdanning i Norden, verken i profesjonsutdanningene eller som etter- eller videreutdanning. SOSCON ønsker derfor å gjennomføre en videreutdanning i stress- og krisebearbeidelse med bakgrunn i denne kunnskapen/ erfaringen.
 • I Norden anvendes daglig prinsippene for Psykotraumatologi RITS® i bedrifter, offentlige etater, sykehus, bedriftshelsetjenester, forsvar, nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner, krisesentre, ambulanse-, brann- og redningstjeneste, primærhelsetjeneste, kommuner, stat, post, bank, universitet og høgskoler, oljeindustri/offshore, flyselskaper, kirken, kriminalomsorg, sjøredning, og politi med flere.
 • Studiet inneholder kognitive elementer og mye mer. RITS er ment som del av psykososial oppfølging i tid etter en hendelse. Flere samtaler over tid er ofte nødvendig.

10.1 Arbeidsformer

Arbeidsformer som benyttes er: Forelesninger i seminarform, casestudier med veiledning og analysetrening, praktiske øvelser, gruppearbeid og gjennomføring av studieoppgaver

11. Vurderingsformer i studiet

Emne   Studiekrav   Vurdering   Sensur
1 Studieoppgave 1 Hjemmeeksamen(Case), 2 Bestått/ Ikke-bestått. Intern
2 Studieoppgaver 2+3 Muntlig eksamen ( Bestått/ Ikke bestått  Intern
3 Ferdighetstrening Fordypningsoppgave
Graderte karakterer   Intern og ekstern


12. Emnebeskrivelser

12.1 Emne 1
Innføring i prinsippene for psykotraumatologi, allmenn kriselære og forutsetninger for bearbeidelse av traumatisk stress, 


Innledning

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i hvordan man kan forstå og vurdere de psykiske reaksjoner etter traumatiske hendelser. Man lærer å vurdere stressor, styrke og kategori, dessuten de ulike reaksjonsmåtene: stressreaksjoner, krisereaksjoner og overdeterminerte reaksjoner. Det dras en grenseoppgang mellom normale og avvikende reaksjoner.  Studenten får også en innføring i hvordan man kan organisere arbeidet når et større antall personer er berørt. Man lærer grunnprinsippene i psykotraumatologi for bearbeidelse av posttraumatiske reaksjoner, både i forhold til enkeltpersoner og i grupper. Man går gjennom hvordan disse kan anvendes ved informasjonsarbeid, markeringer, sorgarbeid, posttraumatisk bearbeidelse slik som defusing, debriefing og kriseterapi for behandlerprofesjoner. Psykotraumatologi RITS® skiller seg vesentlig fra andre tilnærminger i arbeidet med å avhjelpe og forebygge ved traumatisk stress.


Mål

Målet er å gi studenten en bred og grunnleggende innføring i nyere innsikt og forskning knyttet til traumatisk stress med relevans for psykotraumatologi. Studenten skal i noen grad kunne identifisere mer typiske reaksjoner og hjelpebehov, samt bistå med opplegg og eventuelt kunne gjennomføre enklere bearbeidende tiltak etter posttraumatiske hendelser 
Innhold, organisering og arbeidsformer

Emnet består av 4 kurs som er vist i tabellen under.

Trinn/ navn   Dager  Timer
1. Innføringskurs 3 26
2. Teori og øvingskurs, samtaletrening 2 16
3. Teori og øvingskurs, tilleggsteknikker 2 16
4. Teori og øvingskurs for arbeid i grupper 3 26
SUM 10 84


Arbeidsformer som benyttes er: Forelesninger i seminarform, casestudier med veiledning og analysetrening, praktiske øvelser, gruppearbeid og gjennomføring av studieoppgaver

Hvert kurs (kurs 1 – 4) har følgende innhold:

1: Innføringskurs                     
Sentrale tema:
- Hva er psykisk stress- og krisereaksjoner?
- Hva er overdeterminerte reaksjoner?
- Hva er prinsippene for bearbeidelse av stress- og krisereaksjoner
- Normalitet og avvik i fasene ved krisereaksjoner
- Ulike former for bearbeidelse
- Ulike reaksjoner preget av skyldfølelse, angst og depresjon
- Organisering av psykisk stress- og krisearbeid
- Media, stressor og sosial støtte
- Sorgreaksjoner ved normal og komplisert sorg
- Sorgreaksjonens innhold
- Bearbeidelse av sorg
- Personlighet og kontekst
- Kriterier ved vurdering

Metoder:
- Forelesninger i seminarform (dvs. god anledning til å stille spørsmål)
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Enklere caseanalyse
- Gruppearbeid med veiledning

2: Teori og øvingskurs i metoden Psykotraumatologi RITS® --samtaletrening
(Bearbeidelse av enkeltpersoner)

Sentrale tema:
- Fordypning i hovedprinsippene for psykotraumatologi
- Gjennomgåelse av prinsipper for bearbeidende samtaler
- Fordypning i kriselære
- Narsissistiske innslag ved sterke reaksjoner

Metoder:
- Forlesninger i seminarform
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Praktiske øvelser i intervjuteknikken
- Gruppearbeid med veiledning

 3: Teori og øvingskurs i  Psykotraumatologi RITS® -
 tilleggsteknikker

(Enkeltperson)

Sentrale tema:
- Arbeid med episodiske minner og fantasidimensjonen
- Identifisering av analoger
- Arbeidet med kognitive aspekter av krisereaksjoner
- Trening i å identifisere analoger (tidligere traumatiske hendelser)
- Kognitive eksponeringsteknikker
- Avspenningsteknikker
- Vanskelige tilfeller

Metoder:
- Forelesninger i seminarform
- Casestudier: Intervjuer in vivo for modell/læring
- Øvingsprogram for ferdighetstrening
- Praktiske øvelser i intervjuteknikk
- Gruppearbeid med veiledning

4: Teori og øvingskurs for arbeid i grupper
(Gruppedebrifing)

Sentrale tema:
- Innføring i gruppedynamikk; teori og praksis
- Grunnprinsipper for bearbeidelse i gruppe
- Hvordan anvende psykotraumatologiske  prinsipper i grupper

Metoder:
- Forelesninger i seminarform
- Praktiske forberedelser til gjennomføring av en gruppedebriefing
- Gruppeopplevelse som grunnlag for praktisk trening
- Praktisk trening i gruppedebriefing
- Feedback, veiledning og gruppeevalueringer (eksponeringsgruppen og
   debriefinggruppen)

Obligatoriske krav:   Studieoppgave 1  må være gjennomført før man går opp
til eksamen.

Vurdering:    Hjemmeeksamen 
Sentrale tema (teori og case) fra emne 1 skal ligge til
grunn for eksamensoppgaven.


12.2 Emne 2, Kode: 4PSYKR2
Fordypning i klinisk samtaleteknikk og gruppedynamikk ved bearbeidelse av traumatisk stress,


Innledning

Dette emnet gir noe teori, men i hovedsak arbeider studenten med fordypning i klinisk samtaleteknikk og gruppedynamikk ut fra prinsippene for psykotraumatologi og for forebyggelse og bearbeidelse av reaksjonene etter traumatisk stress. Man gjennomgår verbale og non-verbale kommunikasjonsuttrykk, arbeider med kommunikasjonsøvelser, hvordan grupper påvirkes av gruppesammensetning og lederens/ledernes uttrykksform og lederstil.

Mål

Teoretisk kunnskap og trening skal lære studenten å arbeide med mennesker som er rammet av posttraumatiske kriser. Studenten skal legge frem egne case, få veiledning i samtaler etter metoden Psykotraumatologi RITS® og trenes i å analysere cases bl a ut fra RRM (rollerelasjonsmodeller). Studenten trenes i å oppfatte de hjelpesøkendes behov for hjelp og støtte, etablere trygghet og tillit i hjelperelasjonen. Studenten stimuleres også i å utvikle fordypet innsikt og holdninger i bruk av seg selv i arbeidet.
Innhold, organisering og arbeidsformer
Emnet består av 2 kurs som er vist i tabellen under

Trinn/ navn Dager  Timer
5. Klinisk samtaleteknikk  5 42
6. Gruppedynamikk  5 42
SUM  10 84


 Arbeidsformer som benyttes er: Forelesninger i seminarform, didaktisk trening i klinisk samtaleteknikk, veiledningsgrupper, presentasjon av egne case (studieoppgaver), integrering av teori og praksis.

Hvert kurs (kurs 5 - 6) har følgende innhold:

5: Klinisk samtaleteknikk

Sentrale tema:
- Bruk av metoden Psykotraumatologi RITS® i arbeide med enkeltpersoner
- Samtaleteknikk, utvikling av narrativer i bearbeidende retning
- Kartlegging og bearbeidelse av traumatisk stress
 
Metoder:
- Forelesninger i seminarform
- Fordypet samtaletrening: opplevelser, følelser, fantasier og kognitive dimensjoner
- Veiledning av egne kasus ut fra fremlegg
- Trening i case analyse, særlig med utgangspunkt i RRM (rollerelasjonsmodeller)

6:  Gruppedynamikk 

Sentrale tema:
- Generelle prinsipper for bearbeidelse gjennom gruppedynamikk
- Etablering av gruppestruktur
- Forutsetninger for utvikling av bearbeidende grupper
- Anvendelse av metoden Psykotraumatologi RITS®- i arbeide med grupper

Metoder:
- Forelesninger i seminarform
- Egenerfaringer og refleksjon med arbeid med grupper; bevisstgjørende øvelser som belyser ulike teoretisk emner
- Ferdighetstrening i gruppeledelse og gruppedynamiske arbeidsutfordringer
- Veiledning av egne kasus ut fra fremlegg
- Veiledningsgrupper

Forkunnskaper:  Emnet 1, med delkurs 1 – 4, må være gjennomført før man kan starte på emne 2

Obligatoriske krav: Studieoppgave 2 og 3 må være gjennomført før man går opp til muntlig eksamen.   

Vurdering: Muntlig eksamen, individuell Sentrale tema og case fra emne 1 og 2 skal ligge til grunn for utarbeidelse av  eksamensoppgave og den muntlige eksaminasjonen.


13.3 Emne 3, Kode: 4PSYKR3
Utvidet fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS®.

20 studiepoeng

Språk Norsk og svensk

Innledning

Dette emnet tar sikte på å gjøre studenten i stand til å arbeide selvstendig ut fra metoden Psykotraumatologi RITS®- prinsipper og kunne anvende metoden i praksis på egen hånd. Emnet 3 gir ytterligere fordypelse i Psykotraumatologi RITS® teori og praksis. Studenten må under hele emnet vise (demonstrere) sine kunnskaper, samtaleferdiger og analyseferdigheter i forhold til ulike case. Treningen ledsages av løpende veiledning, feedback, egenrefleksjon og felles drøftelser. Studenten veiledes og prøves i sin evne til å gjennomføre samtaler i metoden Psykotraumatologi RITS®- med enkeltindivider og grupper. Opplegget tar sikte på at studenten skal bli fortrolig med anvendelsen av prinsippene for metoden under ulike forhold samtidig som de skal vise en teoriforankret forståelse og refleksjon i sin arbeidsmåte.

Mål
Målet er å kvalitetssikre studentens faglige nivå gjennom utvidet fordypning i teori og praksis for å kvalifisere studenten til selvstendig arbeid innen Psykotraumatologi RITS®. Etter bestått eksamen skal studenten være i stand til å planlegge, gjennomføre og lede psykisk bearbeidende tiltak etter psykotraumatiske og alvorlige hendelser.
Innhold, organisering og arbeidsformer
Emnet består av 2 kurs som er vist i tabellen under.

Trinn/ navn  Dager Timer
7. Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS® 5 42
8. Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS® 5 42
SUM   10 84

Arbeidsformer som benyttes er: Forelesninger i seminarform, drøftelse av teorier, didaktisk trening i klinisk samtaleteknikk, intervjuøvelser, caseanalyser, veiledning og gjennomføring av fordypningsoppgave


 

 

 

 Hvert kurs (kurs 7 og 8) har følgende innhold:

7: Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS®

Sentrale tema:

- Ytterligere fordypning i samtaleteknikk, case analyse og teoriforankring
- Læring gjennom fordypelse i egne og andres case
- Juridiske, etiske og profesjonelle aspekter av arbeidet med stress og kriser, samt med anvendelsen av Psykotraumatologi RITS® -prinsipper.
- Case analyse

Metode:
- Forelesninger i seminarform
- Studentene skal demonstrere alle sider av sin Psykotraumatologi RITS® -
   kompetanse under veiledning og feedback
- Øvelser som prøver studentens ferdigheter til å gjennomføre samtaler og case analyser
- Integrering av teori og praksis gjennom egenaktivitet, selvrefleksjon, veiledning og feedback

8: Fordypning i metoden Psykotraumatologi RITS®

Sentrale tema:
- Psykotraumatologi som eget fagfelt
- Psykotraumatologi RITS® som selvstendig emosjonell og kognitiv
   bearbeidelsesteknikk
- Case analyse

Metode:
- Forelesninger i seminarform
- Studentdemonstrasjoner av evne til å gjennomføre Psykotraumatologi RITS® - samtaler og case analyser, samt forankre sin forståelse i teori, forskning og etablert praksis.
- Fordypningsoppgave

Forkunnskaper
Emnene 1 og 2, som inkluderer delkursene 1 – 6 må være gjennomført før man begynner på trinn 7 og 8.

Obligatoriske krav 
Studieoppgave 1 - 3 må være bestått før man gjennomfører fordypningsoppgaven.
   
Vurdering   Fordypningsoppgave
Sentrale tema og case fra emne 1, 2 og 3 skal ligge til grunn for gjennomføringen av fordypningsoppgaven.

Gjennom oppgaven skal studenten vise erfaringsbredde, ansvarlighet, evne til selvstendig fremstilling av egen arbeidsmåte, evne til å analysere og drøfte sine case. Det er videre et mål for oppgaven at den skal vise evne til faglig refleksjon i arbeidet med mennesker rammet av posttraumatisk stress. Studenten skal også kunne sette sin forståelse av enkelt case inn i en allmenn faglig og teoretisk forståelsesramme med utgangspunkt i forskning og allmenne, etablerte arbeidsmåter i forhold til hjelptrengende.

Retningslinjer for fordypningsoppgaven og retningslinjer for studentoppgaver ved Høgskolen i Hedmark, skal følges ved utarbeidelse av fordypningsoppgaven.


Våre kurs/utdanningstilbud
Kollegastøtteutdanning for innsatsetater EFOK (Emosjonell førstehjelp og Krisehåndtering)

Kollegastøtteutdanning for innsatsetater EFOK (Emosjonell førstehjelp og Krisehåndtering)


STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)

STUDIEPLAN Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS)


Kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m

Psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner


Relatert info
Viktig informasjon fra Høgskolen i Hedmark vedr. eksamener

Viktig informasjon fra Høgskolen i Hedmark vedr. eksamener


SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250