Kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m

Psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner

print
Publisert mandag 24. januar 2011
Kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m

Ønsker dere internt kurs - kontakt oss!

Telefon: +47 32 87 46 42
E-post: post@soscon.com


"Når noe hender er det viktig å være forberedt"

Disse kursene kan gjennomføres internt i bedriften eller man kan delta på åpne kurs. Kursene er praktisk rettede.

En-dags kurs

på oppdrag - bestilling
Kursets innehold/fokus etter ønske fra bestiller.

A kurs

Fordypning i håndtering av stress- og krisesituasjoner

2 dager

B kurs

Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® i forhold til enkeltperson

2 dager

C kurs

Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® i forhold til enkeltperson (tilleggsteknikker)

2 dager

D kurs

Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® i forhold til gruppe

2 dager

Mer om innholdet i kursene:

A kurs
Fordypning i psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner


Dette kurset er rettet mot bedrifter, etater, organisasjoner, kommunale kriseteam m.m. som ønsker mer kompetanse til å etablere eller videreutvikle sin kompetanse om psykosoial beredskap.

Kurset kan gjennomføres internt for oppdragsgiver eller man kan delta på åpne kurs.

En oppdragsgiver kan også velge å bestille et internt kurs og selge eller gi bort plasser til andre som også vil ha nytte av kurset. Det er et faktum at det å treffe andre miljøer, og samtale om utfordringer og løsninger, gir økt utbytte/viktig lærdom og medvirker ofte til nettverksdannelse som kan være svært nyttig når noe hender.

Stress behøver ikke være yrkespåført for å påvirke den enkeltes konsentrasjon, kreativitet og arbeidsinnsats.

Mennesker utsatt for alvorlige/sterke psykiske stressbelastninger har behov for særlig omsorg og støtte. Psykiske plager og utbrenthet/utmatting kan bli resultatet om psykisk helse ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.

Arbeidsgiver ønsker å ta vare på sine medarbeidere fordi det er gjennom den enkeltes innsats man blir bedre.
Arbeidsgiver har også et lovbestemt ansvar for å forebygge og hjelpe ansatte mot ettervirkninger av yrkespåført stress (www.lovdata.no)

 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

§ 1-1. Lovens formål

Lovens formål er:

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,


Og det er nettopp her med den velferdsmessige standard SOSCONS kunnskap og beredskap kan bistå basert på 25 års kunnskapsutvikling og erfaring.


Kompetanse er ikke gratis, men kostnaden til kollegiale, personlige, familiære, sosiale og økonomiske forhold kan fort overstige kostnadene til kompetanseutvikling.


En bedrift, organisasjon o.l. som aktivt tar godt vare på sine medarbeidere uten tanke på om hendelsen/opplevelsen er yrkespåført, eller om vedkommende er innleid eller franchisetaker skaper grunnlag for bl.a økt anseelse - med de positive ringvirkninger dette gir i form av blant annet omtale og merkevarebygging.

En bedrift bør også bidra til å ta vare på den ansattes familie (eks. ved alvorlig sykdom og død). Dette gir trygghet for de ansatte, og letter belastningen i bedriften "når noe hender".

En gruppe som lett overses, eller glemmes er ledere på alle nivåer i organisasjonen. ”Ledere er ikke usårbare”.

Erfaring viser at mennesker i vanskelige situasjoner lett blir ”usynlige”.

Samfunnets krav til; bedrifter om psykososial støtte til arbeidstakere og ledere, og det offentliges (ofte kommunens) ivaretagelse av innbyggere ved alvorlige hendelser er økende, og er stadig i medias fokus ved hendelser. SOSCON har 25 års erfaring!


Kan ansatte i din bedrift, kolleger eller andre dere har et psykososialt ansvar for - eller ønsker å tilby en psykososial oppfølging, bli utsatt for: 

Trussel mot eget og andres liv og helse? 
Trussel mot økonomisk trygghet, arbeid? 
Vold; overfall, ran, voldtekt, gisselsituasjon?
Ulykke eller katastrofe?
Alvorlig skade personlig eller i nær familie? · Alvorlig sykdom personlig eller i nær familie?
Dødsfall av ektefelle, barn, nær venn, nær kollega?
Personlig problemer som separasjon, skilsmisse?
Sterk belastning over tid? 
m.m.

Da er dette kurset for deg/dere!

 

Litt om kurset

Dette kurset går over 2 fulle intensive dager. Kurset er utformet for å være svært praktisk rettet med en mengde erfaringer/case som illustrasjoner (”tabloidformat”). Deltagerne får et komplett kompendium.

Kurset inngår også som A Kurs i en fire-delt kursrekke (A,B,C og D).

B Kurs: Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til enkeltperson. Kurset går over 2 dager.

C kurs: Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til enkeltperson (Tilleggsteknikker). Kurset går over 2 dager.

D Kurs: Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til gruppe. Kurset går over 2 dager.


RITS® er en metode for stress- og krisehåndtering utviklet av lege og psykolog, spesialist i psykiatri dr.med. Are Holen i samarbeid med SOSCON.
RITS® er et registrert varemerke med vitenskapelig opphavsrett.
RITS® betyr: Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress.
RITS®-utdanningen går på faste kurssteder i Norden (Se Høgskolegodkjent videreutdanning).


Emner på kurset

Stikkord for kursets innhold

”Når noe hender er det viktig å være forberedt”
Samfunn, lov og utfordringer
Stressorer og stress
Hva er av størst betydning for god bearbeidelse?
Stressreaksjon eller krisereaksjon
Stress- og krisebearbeidelse
Virkelighet og fantasi
Objektiv stressor – subjektiv reaksjon
Overdeterminering, parallelle og analoge stressorer
Erfaringer – case for kunnskapsutvikling
Bearbeidelse av daglig belastning – Hvordan hjelpe hjelperen
Sykefravær etter..
Hva bør gjøres fra dag 0 og i dagene fremover
Diagnostiske kriterier for komplisert sorg og PTSD
PTSS – Post Traumatisk Stress Score
Møtet med pårørende etter alvorlig ulykke
Ved mistanke om selvmordsfare
Hva innebærer, inneholder og betyr:
organisasjonsdebriefing
emosjonell førstehjelp
avlastningssamtale
emosjonell defusing
tidlig intervensjon (emosjonell debriefing)
avlastningsgruppe
RITS® 

Tidspunkter (forslag) 

Dag 1: 0930 - 1700
Dag 2: 0830 – 1500


Kursleder 

Instituttsjef, psykotraumatolog RITS®,
Stein T. Moen
SOSCON –Institutt for krisehåndtering

 

Begrenset antall deltagere.

ØNSKER DERE EGET KURS – i deres område, evt. internt, kontakt:
post@soscon.com eller ring oss på +47 32 87 46 42 

B kurs
Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til enkeltperson

Litt om kurset

Dette kurset krever tidligere deltagelse på A Kurs!

Kurset går over 2 dager med teori, demonstrasjoner (case in vivo) og trening i triader med veiledning i psykisk stress- og krisebearbeidelse.

Metoden som det undervises i og benyttes er RITS®.
RITS® er registrert med vitenskapelig opphavsrett. Metoden er utviklet av professor dr.med. Are Holen i samarbeid med SOSCON.

B Kurs gir en praktisk tilnærming i ”tabloidformat”. ”Formatet” er valgt fordi dette for mange gjør det lettere å lære og således praktisk kunne benytte metoden. Ønsker du en akademisk tilnærming så skal du velge RITS®-utdanningen i sin helhet.

Etter gjennomført A og B får deltageren en bekreftelse på at deltageren om ønskelig kan delta på Videreutdanningen i psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®) fra Trinn/Steg 3.


RITS®: REKONSTRUKSJON OG INTEGRASJON AV TRAUMATISK STRESS
(Reconstruction and Integration of Traumatic Stress®)

RITS® er i dag den ledende metoden for psykisk stress- og krisebearbeidelse i Norge og Sverige. RITS® bygger på nærmere 20 års utviklingsarbeid, men har først i de senere år fått betegnelsen RITS®. Metoden og utdannelsen har fått svært positiv evaluering og omtale. RITS® er registrert varemerke i Norge, Sverige, Danmark og England.

RITS® gir relevant og svært nyttig kompetanse til bedriftsledere, personalsjefer/personalkonsulenter, offiserer, leger, psykiatere, psykologer, ansatte i kriminalomsorg, prester, sykepleiere, diakoner, sosionomer, innsatspersonell, ansatte på krisesentre, ansatte i sosialetater, medlemmer av kriseteam, kollegastøtte m.fl. som alle møter stressrelaterte utfordringer i sitt arbeid. RITS® er en obligatorisk del av videreutdanning innenfor en rekke bedrifter, virksomheter og organisasjoner.


Kursleder

Instituttsjef, psykotraumatolog RITS®
Stein T. Moen
SOSCON -Institutt for krisehåndtering 

Emner på B kurs 

Debriefing – Enkeltperson
Casestudier in vivo for modell/læring
RITS®-intervju
Praktiske øvelser i grupper/triader (RITS®-grupper)
Praksis kollokvier 1 – 7
Veiledning i kollokvier og i plenum
Kvalitetssikring av ettervern ved alvorlig stress
Dokumentasjon
PTSS-12
Andre parametrer

Begrenset antall deltagere.

ØNSKER DERE EGET KURS – i deres område, evt. internt, kontakt:post@soscon.com
eller kontakt oss på telefon +47 32 87 46 42 

 

Tidspunkter for interne kurs (forslag)

1.dag: 0900 – 1700
2.dag: 0800 – 1500

C kurs
Fordypning/trening i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til enkeltperson

Dette kurset krever tidligere deltagelse på B kurs!

Kurset bygger på teori, demonstrasjoner, øvelser/trening og veiledning fra A kurs og B kurs.

Kurset går over 2 dager med demonstrasjoner (case in vivo) og trening i triader (grupper med 3 personer) med veiledning.

Tidspunkter for interne kurs (forslag til timeplan)

1.dag:  0900 - 1700
2.dag:  0800 - 1500

Foreleser

Instituttsjef, psykotraumatolog RITS®
Stein T. Moen
SOSCON -Institutt for krisehåndteringD kurs
Fordypning i intervjuteknikk RITS® for psykisk stress- og krisebearbeidelse i forhold til gruppe

Dette kurset krever tidligere deltagelse fra Kurs C!

Kurset bygger på teori, demonstrasjoner, øvelser/trening og veiledning fra Kurs A, B og C.

Kurset går over 2 dager med teori og trening i bearbeidelse i gruppe. Kan gjennomføres på 2 1/2 dag.

Tidspunkter for interne kurs (forslag til timeplan)

1.dag: 0900 - 1800
2.dag: 0900 - 1800

Foreleser

Instituttsjef, psykotraumatolog RITS®
Stein T. Moen
SOSCON -Institutt for krisehåndtering

 

Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250